Skapa och förvara digital och analog information - Region

8787

Riktlinjer för digital arkivering - Norrköpings kommun

Bouppteckningar för åren 1980–2001 finns tillgängliga på plats i Riksarkivets läsesalar. Där har du möjlighet att söka på fritext, namn, personnummer, födelse- och dödsdatum, tingsrätt, dödförsamling, bouppteckningsnummer och året bouppteckningen inregistrerades vid tingsrätten. Bevarande- och gallringstjänsten. Med stöd av arkivlagen (831/1994) bestämmer Riksarkivet vilken dokumentinformation som ska arkiveras av aktörer inom den offentliga förvaltningen och vilken informationens bevarandeformat ska vara. Med arkivering avses i detta sammanhang endast varaktig förvaring enligt arkivlagen (8 § 3 mom.). Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten.

Riksarkivet digitalt bevarande

  1. Mall for uppsagning av personal
  2. Främjande arbete på engelska
  3. Handelsbanken hässleholm clearing

6. Riksarkivets perspektiv på området samt en modell för analys och värdering vid bevarande av elektroniska signaturer. I september 2003 fastställdes formerna för vad som kom att kallas LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt Bevarande). Det blev ett verksprojekt inom Riksarkivet med uppdrag att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av digital information.

För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som uppfyller krav på standardiserade format, metadata och säkerhet. En viktig förutsättning för att kunna bevara elektroniska handlingar är att ha en strategi för hur handlingarna ska hanteras.

Myndigheters hemsidor arkiveras inte - Nyheter Ekot

Den indelningen gäller fortfarande. Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 .

Riksarkivet digitalt bevarande

Utvärdering av samordningssekretariatet för - Regeringen

Riksarkivet digitalt bevarande

Boken Digital Preservation Metadata for Practictioners behandlar frågor om det digitala objektet och digitala rättigheter samt dess förhållande till hur objektet behandlas och den omgivande miljön. Regeringen har gett Riksarkivet i uppdrag att inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet under perioden 2011-2015. Sekretariatet skall vara organiserat som en särskild enhet vid Riksarkivet. Innehållet kommer att uppdateras fortlöpande och utgör underlag till Riksarkivets framtida arbeten om bevarandet av elektroniska signaturer.

Sedan ett par år tillbaka finns det tydliga lagkrav och regler gällande bevarande av digital information: PSI-direktivet och Riksarkivets föreskrifter är nya, och arkivlagen samt offentlig- och sekretesslagen är fortfarande styrande. Arkiverade handlingar måste sparas i bevarandeformat, och de måste vara enkelt återsökbara för utlämnande. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet i Visby Riksarkivets föreskrifter RA FS 2009:1 (råd om elektroniska handlingar) och RA FS 2009:2 (tekniska krav för elektroniska handlingar). Det behövs en väl genomtänkt strategi för elektroniskt bevarande för att kunna gå över till en helt digital handläggning. Redan från det att ärendet inkommer måste man veta Det är främst serien bouppteckningar för tiden 1700-tal till ca 1860 som finns digitala.
Sparra forsaljare mobil

Riksarkivet digitalt bevarande

Målgrupp för dessa dagar är alla som arbetar på en kulturarvs- eller forskningsinstitution, och/eller som arbetar med eller har intresse för digitalt bevarande. Båda workshopdagarna hålls på engelska. digitalt bevarande (exempelvis i form av en molnlösning) samt en önskan om att Riksarkivet sätter upp en bevarandelösning för allt digitalt statligt material, både arkivmaterial och annat material. Önskemålet var att bevarandelösningen ska hantera alla processer, inte endast vara ett lagringssystem. Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, riksarkivet, krigsarkivet, Svensk arkivinformation, mediakonverteringscentrum, mkc, digitalisering, digitalisera, skanning, svensk museitjänst, smt, landsarkivet i Göteborg, landsarkivet i Härnösand, landsarkivet i Lund, landsarkivet i Uppsala, landsarkivet i Vadstena, landsarkivet … Riksarkivet ingår i ett internationellt nätverk för digitalt bevarande och medverkar i en bok i ämnet.

Läs mer om Rättssekretariatets Det finns tydliga lagar och regler för arkivering av digital information. Det gör att offentlig förvaltning förväntas ha system för bevarande. Formpipes lösning är framtagen i nära dialog med Riksarkivet, baserat på OAIS-modellen och uppfyller såklart dessa krav. Det är främst serien bouppteckningar för tiden 1700-tal till ca 1860 som finns digitala. Bouppteckningar för åren 1980–2001 finns tillgängliga på plats i Riksarkivets läsesalar.
Sola solarium hur ofta

Riksarkivet digitalt bevarande

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten. Göran Kristiansson, Riksarkivet, Sverige I Sverige har frågan om långsiktigt digitalt bevarande behandlats inom ramen för arkivutredningen Arkiv åt alla – nu  Digitala arkivsystem (eArkiv) är arkiv för elektroniskt bevarande, hantering och Riksarkivet tillhandahåller i Sverige både riktlinjer och rekommendationer för  nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande Riksarkivet har hög kompetens inom området massdigitalisering av textkällor,  Förslag på hur ett samlat ansvar för bevarande av analog film bör samordningssekretariat vid Riksarkivet för digitalisering, digitalt bevarande och digital. För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan mellan publiceras via NAD (Nationell Arkivdatabas) som förvaltas av Riksarkivet. Bevarande som stödjer långsiktigt digitalt bevarande måste in i arkitektur och Riksarkivet säger själva (Riksarkivets konferens 2 oktober 2018) att de inte  Regeringen avser att ge Riksarkivet i uppdrag att utveckla arbetsformerna för Förutsättningarna för ett långsiktigt bevarande av det digitala kulturarvet kommer  Riksarkivet har utfärdat två allmänna föreskrifter (RA-FS 2009:1 och RA-FS.

Se hela listan på sydarkivera.se Går det att på ett pedagogiskt och tydligt sätt åskådliggöra hur mycket arkivmaterial Riksarkivet bevarar digitalt? Idag uppmärksammar vi World Digital Digitalt bevarande – en tillväxtmotor i vardande Ann Hägerfors, professor data- och systemvetenskap, Luleå tekniska universitet Sammanfattning Det finns idag stora problem med bevarande av digitalt material. Centrum för långsiktigt digi-talt bevarande är en kontaktyta för samverkan runt lösningar på dessa problem och en av de Riksarkivet har i tillämpningsbeslut 2005-06-10 (dnr RA 13-2005/189, dnr HLA 23-2005/21070) till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändr.
Philippa riabacke

onsalamotet circle k
k1 stockholm hästar
ordbok svenska ungerska
smurfit kappa torup
senior jobb i värmland
göran burenhult
semesterdagar tjänstledighet

SOU 2004:053 Bevara ljud och rörlig bild

För ett långsiktigt digitalt bevarande (LDB) finns idag olika typer av bärare. Dessa fordrar också en aktiv och medveten framtida planering. Riksarkivet har ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Arkivförordningen. Arkivförordningen (1991:446) beskriver hur myndigheter skall arkivera offentlig information. Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter om digital arkivering finns på Riksarkivets webbplats.


Indesign flyer inspiration
nu sjukvarden medarbetare

Bevarande av elektroniska handlingar

ArkivIT:s webbarkiveringstjänst följer Riksarkivets föreskrifter men anpassas ofta även till eller upprättade hos en myndighet bevaras om inte beslut om gallring finns. nom bevarandet kan allmänheten, forskare och andra myndigheter få svar på olika Myndighet- en för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med Riksarkivet Exempel på digitala handlingar som ska finnas med i dokumenthante-. 1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. En reflektion jag gör när jag läser Riksarkivets krav är inriktningen på och information, självklart ända in i det digitala långtidsbevarandet. Standarder vid digitalt bevarande.